Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

TPHCM: Ban hành Pháp luật về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Pháp luật này nhằm xác định giá đất ứng dụng đối với các trường hợp luật pháp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Nhân tố 114, khoản 2 Vấn đề 172 và khoản 3 Vấn đề 189 của Luật Đất đai, hộ mái nhà, tư nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Nhân tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường phù hợp được tiếp diễn sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền dùng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường thích hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê dùng vào mục đích buôn bán thương mại, phục vụ, BĐS, khai thác tài nguyên có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường thích hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, phục vụ, BĐS); 

Giá khởi điểm để đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền dùng đất để tính tham gia giá trị của cải của công ty, tổ chức, đơn vị. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất này được vận dụng tùy theo từng lực lượng đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, huyện và các nhân tố khiến cho tăng, hạ thấp giá đất.

Riêng trong Khu Công nghệ cao, hệ số yếu tố chỉnh giá đất vận dụng cho tổ chức, tư nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê dùng tham gia mục đích đóng gói sản phẩm phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê dùng vào mục đích buôn bán thương nghiệp, dịch vụ, buôn bán nhà đất thương mại, văn phòng cho thuê đối với trường thích hợp quy mô tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số yếu tố chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích sử dụng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét