Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thẩm định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Vn

Cá nhân làm cho công tác thẩm định tại tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công tác tại Tổng tổ chức kinh doanh Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản ảnh, hiện Phòng Đầu cơ Tổng Công ti ông là tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ty), được giao nhiệm vụ đánh giá các công trình đầu tư xây dựng tòa tháp và thi hành các công tác về điều hành chi tiêu đầu cơ xây dựng can dự tới các công trình do Tổng Công ti làm cho chủ đầu tư.

Theo chuyên ngành, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại Khoản 14, Vấn đề 3 Luật Xây đắp 2014 giảng nghĩa: “Công ty chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ là cơ quan, doanh nghiệp có chuyên ngành thích hợp với thuộc tính, nội dung của công trình và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ đánh giá”.

Mặt khác, quy định về xây đắp hiện hành không có luật pháp vấn đề kiện năng lực của nhà đầu tư và điều kiện năng lực của tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm theo pháp luật tại Khoản 4, Nhân tố 7 của Luật Xây đắp 2014; Tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư chịu bổn phận theo luật pháp tại Khoản 9, Điều 57 Luật Xây dựng 2014.

Theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một vài qui định về điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc các lĩnh vực điều hành Nhà nước của Bộ Xây đắp và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 chỉ dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây đắp và điều hành nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công việc điều hành chi phí đầu tư xây đắp. Bởi thế, người chủ trì đánh giá các công việc có liên quan tới quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng đề xuất phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo luật pháp.

Ông Vĩnh hỏi, trường thích hợp cá nhân ông (chẳng phải là người chủ trì) thi hành thẩm định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập công bố kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Tổ chức kinh doanh xem xét, phê ưng chuẩn thì cóbắt yêu cầu có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về vấn đề này, Bộ Xây đắp trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Vấn đề 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì tư nhân khiến cho công việc thẩm định tại tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Khoản 1 Nhân tố 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một vài nội dung về đánh giá, phê chuẩn y dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì “Kết quả đánh giá phải có bình chọn, kết luận về mức đáp ứng đòi hỏi đối với từng nội dung giám định và toàn thể nội dung trình thẩm định theo mẫu qui định tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Bởi vậy, báo cáo kết quả thẩm định do tập đoàn giám định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét