Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Bộ Tài chính 'điểm tên' các Bộ, lĩnh vực thực hiện việc thoái vốn lờ lững

Bộ Nguồn vốn cho biết, trong năm 2019 có 9 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y cách thức cũ rích phần hóa, dĩ nhiên trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các đơn vị cổ lỗ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê chuẩn y Danh mục đơn vị Nhà nước kết thúc cổ hủ phần hóa theo từng năm thời kỳ 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt y Danh mục doanh nghiệp chấp hành cũ rích phần hóa đến hết năm 2020.

Lũy kế thời kỳ 2016 – 2019, đã có 168 tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương thức cổ hủ phần hóa với tổng trị giá đơn vị là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Đương nhiên trong 168 doanh nghiệp đã cũ rích phần hóa chỉ có 36/168 tổ chức cổ lỗ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% chiến lược), số đơn vị còn phải chấp hành cũ kĩ phần hóa theo kế hoạch tính tới hết năm 2020 là 92 công ty.

Tương tự, theo Bộ Vốn đầu tư, tiến độ cổ lỗ phần hóa các đơn vị còn chậm rãi, không thực hiện được ý tưởnrg đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì thời kỳ 2017 – 2020 thi hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các công ty.

Trong năm 2019, có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thực hiện thoái vốn với trị giá 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 tổ chức, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đánh giá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn lừ đừ, chỉ đạt 7,8% chiến lược, không đạt ý tưởnrg đề ra.

Những công ty còn đa dạng tổ chức phải thi hành thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Tập đoàn Xăng dầu vietnam), Bộ Giao thông vận vận chuyển (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hoa Phượng đỏ hàng không vn - Công ti CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Tổ chức kinh doanh CP), Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng tổ chức kinh doanh cổ phần); TP Thủ đô (còn phải thoái vốn tại 31/34 tổ chức).

Theo Bộ Vốn đầu tư, tiến độ cổ hủ phần hóa, thoái vốn, phê thông qua phương thức cơ cấu lại chậm, không thực hiện được theo chiến lược đã đề ra. Chậm rãi quyết toán bàn giao sang công ti cổ lỗ phần. Chậm rãi bàn giao quyền thây mặt chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa bảo đảm chiến lược theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phổ quát công ty chậm chứng nhận thương lượng, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán khiến cho ảnh hưởng tới tính công khai, sáng tỏ của thị trường, chậm rãi thay đổi công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ hủ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các tổ chức trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn dè bỉu công việc giám sát của toàn thị trấn hội đối với hoạt động của các công ty này.

Bộ Nguồn vốn cho rằng, căn do là do một số Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa đích thực nghiêm chỉnh triển khai kế hoạch cổ lỗ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành chế độ lên tiếng.

Nhất là vai trò, nhận thức, trách nhiệm của chủ tịch tổ chức, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc thay đổi hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng pháp luật qui định, bảo đảm nguyên tắc hoạt động mua bán, chống lợi ích nhóm trong cổ lỗ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Xem thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét