Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Điểm danh những công ty chốt quyền kiếm được cổ lỗ tức bằng tiền, bằng cổ hủ phiếu và cũ kĩ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới trong khoảng 11/11 tới 15/11/2019 có tổ chức chốt danh sách cũ kĩ đông thi hành chi trả cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ lỗ phiếu thưởng. Trong số đó có hầu hết doanh nghiệp được các chủ đầu tư nhiệt tình như Tổng công ti Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Hoa phượng đỏ hàng không Việt Nam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Nhà đầu tư muốn nhận số cũ rích tức, cũ rích phiếu thưởng này cần tậu cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi  trợ thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày đàm phán không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cổ lỗ đông phát hành 4,25 triệu cổ hủ phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Trị giá phát triển theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra gần 28,38 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Vận vận tải đa cách thức Duyên Hải (TCO) chi tạm bợ ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm trả tiền 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm bợ ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Sản xuất TDT (TDT) chốt danh sách cổ hủ đông phát hành hơn 1,2 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ hủ đông chiếm hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cũ kĩ đông phát triển hơn 2,4 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu. Giá sản xuất 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trợ thì ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST) chi tạm ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm thanh toán 8/1/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông công ty lấy quan điểm cổ hủ đông bằng văn phiên bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các nhân tố khác.

Tổng tổ chức kinh doanh Lắp máy vietnam – CTCP (LLM) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời điểm thanh toán 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Nhì Hiệp (NHC) chi trợ thì ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi nhất thời ứng cổ lỗ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 10/1/2019.

CTCP Sạch giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày đàm phán không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất khoảng 89,93 triệu cổ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát triển lấy trong khoảng LNST chưa phân chia hợp nhất lũy kế tới ngày 31/12/2018 của tổ chức kinh doanh.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng thu nhập, tăng 27% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Tuy vậy với số tiền tạo ra cũ kĩ phiếu trả cũ kĩ tức lên đến gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lợi nhuận thu thập trả cổ tức cho cổ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Trong khi công ty còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Hoa Phượng đỏ hàng không Việt Nam (ACV) chốt danh sách cổ đông thi hành chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 9%, tương ứng  cũ rích đông chiếm hữu 01 cổ lỗ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả buôn bán, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia tới 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Dường như công ty còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư tạo ra và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

CTCP Thiết bị điện (THI) chi nhất thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp 3-2 (C32) chi trợ thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 5/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 6/12/2019.

CTCP Công nghiệp Tiên Phong (ITD) chi trả cổ lỗ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 28/11/2019.

CTCP Kĩ nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét